Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)

20100113-BG-VSS

Project 20100113-BG-VSS
Създаване на унифицирана система за приемане и обработване на жалби и сигнали и други дейности за превенция на корупцията
Tags government, justice, anti-corruption
Description Сирма Солюшънс кандидатства за обществена поръчка за система "Антикорупция" на Висшия Съдебен Съвет, която е част от проекта „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” по ОПАК.
В тази връзка търсим експерт по Антикорупция според изискванията по-долу. Предвижданият труд е приблизително 3ч/м в рамките на 12м, приблизително начало 06.2010.
За да кандидатствате, просто изпратете резюмето си в този формат. Няма нужда от Statements цитирани по-долу. За съжаление държавни служители не могат да кандидатстват.
Location София, България
Period/Missions 3ч/м в рамките на 12м, приблизително начало 06.2010
Posted On 2010-01-27, 13:08
Apply By 2010-02-10, 17:00

Experts

Ключов експерт 3: Експерт превенция на корупцията

Responsibilities
Отговаря за изготвянето на задължителни показатели за воденето на статистика за извършените корупционни престъпления от магистрати, както и за броя и видовете наложени наказания, реда за систематизирането и централизирането на статистика за извършените корупционни престъпления и наказания и обявяването й пред обществеността. Експертът ще бъде ангажиран и при разработването на правила за периодична отчетност от страна на съдебните органи относно наличието на противоречива съдебна практика.

Effort
63 p/d

Requirements
• висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в някоя от областите – право, социология, публична администрация или подобна.
• отлично познаване на нормативната база в областта на превенцията и борбата с корупцията и добрите практики в тази област най-малко 5 години опит в областта на превенция на корупцията.
• опит в изпълнението на най-малко 3 проекта, свързани с разработване на анализи, процедури, индикатори за съдебната система и/или държавната администрация.

To Apply

If you meet the requirements and would like to apply, please:

  1. Update your resume as per latest EC Resume Format
    • Ensure that your resume reflects all requirements
    • In section 14 Professional Experience you have to provide Reference Persons for as many assignments as possible (select reference contacts from the EC or other donor institutions, include phone and e-mail if possible)
  2. Email your resume to fwc@sirma.bg with subject quoting opportunity code and position applied for
  3. Email your expected working day rate. In addition you will get full EC per-diems for every day on location
  4. Fill out [^Statement of confidentiality.doc]; date; sign; scan & email to fwc@sirma.bg, or fax to +35929768311
  5. If we like your resume, we'll send you the detailed Terms of Reference (we must have the Statement of Confidentiality before we can divulge the ToR)
  6. If you are selected by the consortium: fill out [^Statement of exclusivity and availability.doc]; date; sign; scan & email or fax it to us (please wait until we request it)

Please don't hesitate to contact us by email (fwc@sirma.bg) or phone (+359888568132) with any questions.

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence